Revija NSZ

Programske smernice NSZ

Feb 1, 1991 - 4 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtor
1 Nova Slovenska zaveza je društvo vseh udeležencev protikomunističnega odpora, vodenega pred in med zadnjo vojno. Čeprav je bila udeležba v odporu politično dejanje, si NSZ zaenkrat ne postavlja za nalogo politično delovanje, pač pa strokovno in objektivno proučevanje, vrednotenje državljanske vojne in dosego dejanske sprave med udeleženci državljanske vojne. To pa je interesno delovanje, sicer iz političnega področja, vendar v interesu neposrednih udeležencev državljanske vojne. Zato se NSZ opredeljuje kot društvo, dokler se ti interesi ne uresničijo.

2 NSZ ima svoj izvor v protikomunistični koaliciji »Slovenski zavezi«, ki so jo ustanovile predvojne demokratične stranke in v vseh medvojnih vojaških in civilnih organizacijah, ki so sodelovale v protikomunističnem odporu.

3 NSZ bo opravljala svojo dejavnost izključno na civilnem področju, vendar v okviru krščanskih načel in etike. Zato NSZ ne bo zavzemala stališč in odločitev, ki so v nasprotju s stališči in odločitvami uradne Cerkve.

4 NSZ si bo prizadevala za dosledno izvajanje načel pravičnosti in resnice na vseh področjih dejavnosti društva in družbenega življenja v celoti.

5 NSZ ohranja misel in načela protikomunističnega odpora in jih, kakor so se oblikovala v povojni zgodovini, prenaša v nov čas z namenom, da se v slovenskem narodu ne ponovijo zablode iz pretekle državljanske vojne.

6 6. NSZ zavzema stališče, da so bili umori, storjeni pred začetkom protikomunističnega odpora, zlasti pa po vojni, zločin, ki ga je potrebno raziskati in obsoditi. Pri tem se odreka vsakemu maščevanju. To namero so udeleženci odpora izražali in dokazali javno tudi že do sedaj.

7 NSZ bo storila vse, da se objektivno oceni značaj protikomunističnega odpora in da se na podlagi tega rehabilitirajo vsa gibanja, civilna in vojaška, udeležena v protikomunističnem odporu. Izhaja namreč iz stališča, da je to utemeljeno, pravično in edina realna podlaga za dosego resnične sprave med udeleženci državljanske vojne in Slovenci na splošno.

8 NSZ bo podrobno in vsestransko proučila vse posamične in skupinske poboje na obeh straneh in postavila pred slovensko javnost bilanco pobojev in krivde za državljansko vojno in dogodke po njej.

9 NSZ bo med drugim zbrala v svoje okrilje vse še živeče udeležence protikomunističnega odpora, s civilnega in vojaškega področja, njihove svojce oz. potomce, predvsem tiste, ki osamljeni in zapostavljeni, socialno ogroženi, preplašeni od udarcev in groženj, živijo na robu današnje družbe in jih vsaj v končnem delu življenja popeljala nazaj v družbo kot samozavestne in pokončne osebnosti.

10 NSZ bo skušala zagotoviti družbene in materialne pogoje, da se bodo udeleženci protikomunističnega odpora in njih potomci, vrnili v domovino in da se umrli, po želji svojcev oz. zainteresiranih organizacij prepeljejo v domovino.

11 NSZ bo v sodelovanju tudi z drugimi organizacijami ugotovila žrtve protikomunističnega odpora, tako iz oboroženih formacij kot tudi civilnih oseb, in skrbela, da se znamenja, ki so z njimi povezana, zaznamujejo in vzdržujejo v spomin in opomin sedanjim in prihajajočim rodovom, brez sovraštva do udeležencev nasprotne strani. Pri tem se bo zavzemala za skromnost ter za uporabo enotnih kriterijev pri ureditvi grobov in grobišč. Zavzemala se bo tudi, da se grobovi in spominska znamenja uredijo praviloma na pokopališčih oz. pri cerkvah in le izjemoma izven teh krajev.

12 NSZ priznava čast in spoštovanje padlim in preživelim udeležencem boja proti okupatorju, ki so se ga udeležili iz narodnostnih nagibov. To stališče je tudi podlaga in pogoj za dosego dejanske sprave in odpravo ločitve Slovencev na ideološki podlagi.

13 Na političnem področju se NSZ opredeljuje za dosledni pluralizem in za dialog z vsemi, tudi levimi strankami. Na gospodarskem področju sprejema načela tržnega gospodarstva, podpira reprivatizacijo lastnine in denacionalizacijo premoženja ter dosledno pravično socialno varnost vseh, ki bodo ne po svoji krivdi prizadeti zaradi izvedbe načel tržnega gospodarstva. Odklanja lažno solidarnost za tiste, ki hočejo še naprej živeti na račun drugih.

14 NSZ se bo zavzemala, da se iz javnega področja odstranijo poimenovanja, ki izhajajo iz državljanske vojne, če nimajo trajne in zgodovinske vrednosti za vse Slovence.

15 NSZ se bo zavzemala za vključitev v društvo čim večjega števila mladine, zlasti potomcev udeležencev protikomunističnega odpora, ki naj bi ohranjali in nadaljevali ideje in kulturna izročila svojih očetov in mater in oblikovali prihajajočo dobo na teh načelih in idealih.

16 NSZ bo posvečala mladi generaciji posebno skrb s tem: da ji bo omogočala študij zgodovine in jo uvajala v samostojno presojo zgodovinskih dogodkov; da ji bo omogočala spoznavanje tradicionalne slovenske politične in duhovne kulture, kot tistega temelja, s katerega se bo udeleževala političnega življenja v slovenskem prostoru; da ji bo omogočala študij s področja političnih ved in jo vključevala v politično delo.

17 Društvo bo proučilo možnost in primernost spremembe v politično organizacijo, ko bodo doseženi društveni cilji.


* da ji bo omogočala študij zgodovine in jo uvajala v samostojno presojo zgodovinskih dogodkov;

  • da ji bo omogočala spoznavanje tradicionalne slovenske politične in duhovne kulture, kot tistega temelja, s katerega se bo udeleževala političnega življenja v slovenskem prostoru;

  • da ji bo omogočala študij s področja političnih ved in jo vključevala v politično delo.

Avtor: Neznani avtor. Velika planina

Opis slike: Velika planina