Revija NSZ

Iz tajništva

Dec 1, 1992 - 4 minute read -

Avtor: Stane Štrbenk
Voljenim organom Nove slovenske zaveze poteka dvoletni mandat. Zato bo občni zbor, ki ga bomo sklicali v začetku leta 1993, zelo pomemben in v marsičem odločilen za prihodnost NSZ, zlasti za njegovo nadaljnjo usmeritev. Moral bo oceniti dosedanje dokumente NSZ (Pravila, programske zasnove) in jih po potrebi spremeniti oziroma dopolniti, oceniti dosedanje delo društva ter izvoliti nove organe društva, to je predsednika in podpredsednika, tajnika društva, izvršni odbor, nadzorni odbor ter častno razsodišče.
Avtor: Neznani avtor. Le kakšno nit nam plete

Opis slike: Le kakšno nit nam plete


Člani sedanjih organov društva se zavedamo pomanjkljivosti, ki so izstopale v preteklem obdobju in jih bomo tudi izpostavili na zboru. Pričakujemo pa tudi mnenja, stališča pa tudi pripombe in utemeljeno kritiko s strani članov.
Na zboru bomo nujno obravnavali tudi člansko in kadrovsko problematiko. Posebej bomo kritično izpostavili vprašanje članstva, zlasti mladine. Težko je namreč razumeti, da je še vedno tako veliko tistih, ki jim je društvo namenjeno, pa tako nezainteresirano stojijo ob strani. Normalno bi bilo, da bi se vojaški in civilni udeleženci protikomunističnega odpora v državljanski vojni in tudi njihovi potomci, včlanili v NSZ kot organizacijo, ki si v zelo težkih pogojih prizadeva za njihov enakopravni položaj v naši družbi ter popravo prav njim storjenih krivic.
Prav tako bomo izpostavili problematiko sodelovanja članov pri izvajanju nalog društva. Naloge so se namreč tako povečale, da jih dosedanji sodelavci sami ne zmorejo več.
Zato vabimo vse člane NSZ, da v obdobju do občnega zbora razmišljajo o tej problematiki in pripravijo za zbor konkretne predloge in pobude za uspešnejše včlanjevanje tudi mladine in razmislijo vsak o svoji osebni odgovornosti za aktivno sodelovanje v okviru svojih možnosti in sposobnosti. Na občnem zboru bomo morali posvetiti veliko pozornosti tudi izboru ljudi, ki naj bi vodili društvo naprej, zlasti pa pomlajevanju in vključevanju mladih v organe društva, ki bodo morali že v naslednjih letih prevzeti krmilo društva. Tudi v tem pogledu vabimo člane, da predvidijo in predlagajo med drugim tudi mlajše člane za vodilna telesa društva.
Člani Nove slovenske zaveze so že na lanskem občnem zboru izražali željo, da bi v glasilu NSZ objavljali tudi več informacij o delu društva in njegovih organov pa tudi o drugih zadevah, ki bi lahko zanimale člane. Enake želje izražajo tudi v pismih društvu ter dostavljajo tudi že svoje tekstualne prispevke s predlogi za objavo, kakor tudi besedila podobna »pismom bralcev«, ki jih poznamo iz dnevnega časopisja.
Ker je naša revija po programskih zasnovah namenjena ne samo članom društva pač pa celotni slovenski javnosti, dosedaj takih prispevkov nismo objavljali.
Pri tem smo se zavedali, da je to z ene strani pomanjkljivost našega glasila, z druge strani pa nujnost, saj smo hoteli z njim pritegniti čim širši krog, tudi zahtevnejših bralcev in s tem izboljšati tudi materialno osnovo za kritje visokih stroškov izdajanja glasila.
Vendar Izvršni odbor in uredništvo glasila nista mogla mimo utemeljenih zahtev članov. Odločila sta se, da bo NSZ z letom 1993 pričela izdajati tudi posebno prilogo ZAVEZE, ki bo namenjena samo članom. Prejemali jo bodo kot poseben vložek v glasilu ZAVEZA.
V prilogi bo z ene strani društvo objavljalo informacije o vsem, kar se bo v NSZ dogajalo, podajalo bo predloge, pobude in stališča, objavljalo vabila, razpise, prireditve ipd., z druge strani pa bodo člani objavljali svoje prispevke, tako predloge, pobude, poročila o delu območnih odborov, literarne prispevke (prozne in pesniške), prispevke s področja osebnih in članskih zadev, pričevanja, dokumente, vprašanja in odgovore. Tako naj bi priloga vsebovala vse tisto, kar bi lahko strnili v stavek: »Mi med seboj«.
Uredništvo priloge vabi zato vse člane NSZ, da osvojijo to prilogo kot čisto svojo in se odprejo ter povedo drug drugemu in društvu vse, kar jih teži oziroma želijo povedati. V zvezi s tem uredništvo vabi vse člane, da s svojimi prispevki pomagajo sooblikovati prilogo, da bi se tako med seboj povezovali, zbliževali, spoznavali in tudi krepili zavest pripadnosti NSZ in njenim idealom.
Poskusite, pričakujemo vaše prispevke že za 1. številko ZAVEZE v letu 1993, ki morajo biti poslani na naslov NSZ s pripisom: Za prilogo Zaveze«.